KappAhl doesn’t turn its back on anyone

KappAhl doesn't turn its back on anyone

[Blogginlägget finns även på svenska längre ner på sidan]

The non-profit organisation Fair Action has recently released a report titled “Left behind – how fashion brands turn their back on women in the Bangladeshi garment industry”. The report investigates about how four of the major Swedish fashion chains work with issues on how people in Bangladesh can support themselves and their families on the wages that they receive in textile factories.

In the report, KappAhl was criticized for not doing enough for those people working at our suppliers in Bangladesh.

KappAhl’s position regarding the report

At KappAhl we believe that the report from Fair Action fills a function in the important dialogue that must take place between players that affect the situation of factory employees in Bangladesh – government, factory owners, union organisations, NGOs, we the purchasers and others – to take the developments forwards at an accelerated tempo. Through the years, reports of this type have in many cases informed and influenced our strategies.

We have responded to questions from Fair Action, which have formed some of the basis for the report. Despite that, we also see some challenges for Fair Action in putting the facts into context, for example how the issue of wages is closely tied to other decision makers in Bangladesh and the need to address social dialogue and union activity in that country. In order to achieve change in Bangladesh, the government, employees and worker representatives must first agree and raise salaries. To pay more for the clothes will not gain the seamstress’.

At KappAhl we have chosen to be transparent in our work by continuously talking about it. You can read more about what we do on our website, in our annual report and here in our blog.

Wage levels and workers’ rights in Bangladesh are important issues to KappAhl

The challenges in Bangladesh are extensive and many. We know that we are one of the players who can contribute to change. Our presence in Bangladesh contributes to the country’s development because we create employment and, among other things, work to ensure that the employees of our suppliers know their rights and have the opportunity to change their situation.

The average monthly wage in the factories producing KappAhl’s clothes in Bangladesh is
7,288 Taka (74.50 Euro). Minimum wage in Bangladesh is 5 300 Taka (approx. 54.40 Euros) a month. Our position is that no one benefits from low wages in Bangladesh. The levels of wages are rising but not fast enough. KappAhl’s responsibility is to ensure that the jobs that are created within the textile industry lead to better conditions, including being part of the process that makes fair living wages possible. Wage levels must be set by fair negotiations between the relevant parties on the labour market  – government, employers and workers’ representatives.

One of the four focus areas of KappAhl’s sustainability strategy Responsible Fashion is ”Work for a sustainable supply chain”. Within this focus area we commit to work with responsible partners:

 1. We contribute in our daily work on site in Bangladesh by setting clear requirements for our suppliers, we create dialogue and provide support and expertise. Some examples:
  • In line with KappAhl’s Code of Conduct we only collaborate with suppliers where we have established that they pay the stipulated wage levels.
  • Our continuous supplier evaluation prioritises and rewards those suppliers who perform well, based on our Code of Conduct. This applies to wages, social dialogue, safety and much more.
  • We continously with our suppliers to make sure that they are able to progress within sustainability. For example by implementing training programs for factory employees regarding their rights and raising the issue of ”Worker Participation Committees” that deal with work related issues with the employer.
 1. We look for collaborations with organisations and other industry colleagues in Bangladesh in order to work towards long term sustainable development together. Some examples:
  • We partner with QuizRR to train our suppliers’ employees about their workers rights.
  • We push the issue of social dialogue and worker participation through our active membership in the Ethical Trading Initiative (ETI). The ETI’s recent focus has been achieving an ongoing dialogue between employer and employees. ETI does this by lobbying the government of Bangladesh and other interested parties.
  • By being active members of the Sustainable Apparel Coalition (SAC), KappAhl creates conditions for improved follow-up regarding for example wage levels in factories. The more buyers who start using SAC’s tools, the more transparent the industry will become and we can push these important issues together in a more harmonised and effective way.

KappAhl’s work and presence in Bangladesh is long term. We are a force for positive development and work methodically to contribute to progress every day. We have successful projects behind us and in place right now, and several important projects for the future. Our ambition is to continue to increase our efforts until they are no longer needed.

If you want to know more about how KappAhl is making a difference in Bangladesh

You can read more about our sustainability work in our annual report and on our website.

Read more about our sustainability strategy, Responsible Fashion.

Read more about how our presence in Bangladesh is making a difference.

Read about Sheuli who got a new life in our training centre in Bangladesh and watch the film about her story here.

Read how we are working to create opportunities for children to receive childcare while their parents are working

 

– – – – – –

KappAhl vänder inte någon ryggen

Intresseorganisationen Fair Action har i dagarna släppt en rapport med titeln “Left behind – how fashion brands turn their back on women in the Bangladeshi garment industry”. Rapporten handlar om hur några av de stora svenska modekedjorna arbetar med frågan kring hur människor i Bangladesh kan försörja sig och sin familj på den lön de får när de arbetar i textilfabrikerna.

I rapporten får KappAhl kritik för att vi inte gör tillräckligt för människorna som arbetar hos våra leverantörer i Bangladesh.

KappAhls ståndpunkt till rapporten

Vi på KappAhl anser att rapporten från Fair Action fyller en funktion i den viktiga dialog som måste föras mellan de aktörer som påverkar situationen för fabriksanställda i Bangladesh – regering, fabriksägare, arbetstagarrepresentanter, intresseorganisationer, vi köpare, med flera – för att ta utvecklingen framåt i ett accelererande tempo. Vid många tillfällen genom åren har denna typ av rapporter bidragit till att informera och ge relevanta underlag till våra strategier.

Vi har svarat på frågor till Fair Action som i del har varit underlag till rapporten. Trots det ser vi utmaningar för Fair Action att sätta fakta i kontext kring hur exempelvis lönefrågan är nära knuten till beslutsfattarna i Bangladesh och utmaningarna kring social dialog och facklig verksamhet i landet. För att uppnå en förändring i Bangladesh måste först regering, arbetsgivare och arbetstagare vara överens och höja lönerna. Att betala mer för kläderna kommer inte sömmerskorna tillhanda.

Vi på KappAhl väljer att vara transparenta med vårt arbete genom att löpande berätta om det. På vår hemsida kan du läsa mer om vad vi gör, samt i vår årsredovisning och här i vår blog.

Lönenivåer och arbetares rättigheter i Bangladesh är viktiga frågor för KappAhl

Utmaningarna i Bangladesh är många och omfattande. Vi vet att vi är en av aktörerna som kan bidra till att ändra det. Vår närvaro i Bangladesh bidrar till landets utveckling genom att vi skapar arbetstillfällen och genom att vi bland annat arbetar för att de anställda hos våra leverantörer ska känna till sina rättigheter och ha möjligheter att påverka sin situation.

En genomsnittlig månadslön i de fabriker som producerar KappAhls kläder i Bangladesh är
7 288 Taka (74.50 Euro). Minimilönen i Bangladesh är 5 300 Taka (ca 54.40 Euro) i månaden. Vår ståndpunkt är att det inte främjar någon part med för låga löner i Bangladesh. Lönenivåerna ökar, men inte tillräckligt fort. KappAhls ansvar är att bidra till att säkerställa att de jobb som skapas inom textilindustrin leder till bättre förhållanden, bland annat genom att vara med och påverka den process som kan möjliggöra levnadslöner. Lönenivåerna måste sättas genom rättvisa förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter – regering, arbetsgivare och arbetarrepresentanter.

I KappAhls hållbarhetsstrategi Responsible Fashion är ett av fyra fokusområden ”Arbeta för en hållbar produktionskedja”. Inom detta fokusområde åtar vi oss att samarbeta med ansvarstagande partners:

 1. Vi bidrar i vårt dagliga arbete på plats i Bangladesh genom att vara en tydlig kravställare mot våra leverantörer, vi för dialog och tillhandahåller stöd och kompetens. Några exempel:
 • I linje med KappAhls Uppförandekod samarbetar vi enbart med leverantörer där vi konstaterat att de betalar lagstadgade lönenivåer.
 • I vår löpande leverantörsvärdering prioriterar och belönar vi de leverantörer som presterar väl utifrån våra Uppförandekod. Det gäller löner, social dialog, säkerhet med mycket mera.
 • Vi verkar för att det ska finnas en social dialog mellan arbetstagare och arbetsgivare hos våra leverantörer. Vi genomför utbildningsprogram för fabriksmedarbetarna kring deras rättigheter och vi driver på att fabrikerna ska ha så kallade ”Worker Participation Committes” som driver arbetsrelaterade frågor mot arbetsgivaren.
 1. Vi söker samarbeten med organisationer och andra branschkollegor för att tillsammans arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling. Några exempel:
 • Vi arbetar för att utbilda våra leverantörers medarbetare om deras rättigheter genom samarbete med företaget QuizzR och deras utbildningsverktyg.
 • Vi arbetar för rättvisa löneförhandlingar hos våra leverantörer mellan arbetsgivare och arbetstagare. Detta är en fråga vi driver genom ett aktivt medlemskap i Ethical Trading Initiative (ETI). ETI.s fokus är att verka för att möjliggöra löpande dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det gör ETI bland annat genom att bedriva lobbyverksamhet mot Bangladesh regering och andra intressenter.
 • Genom att vara aktiva medlemmar i Sustainable Apparel Coalition (SAC) skapar KappAhl förutsättningar för en förbättrad uppföljning kring bland annat lönenivåer i fabrikerna. Ju fler köpare som börjar använda SAC.s verktyg desto mer transparent blir branschen och vi kan driva dessa viktiga frågor tillsammans på ett mer harmoniserat och kraftfullt vis.

KappAhls arbete och närvaro i Bangladesh är långsiktig. Vi är en kraft för positiv utveckling och arbetar metodiskt och bidrar till framsteg varje dag. Vi har framgångsrika projekt bakom oss och igång just nu, och fler viktiga projekt framför oss. Vår ambition är att fortsätta öka våra insatser till de inte längre behövs.

Om du vill veta mer om hur KappAhl gör skillnad i Bangladesh

Mer om vårt hållbarhetsarbete kan du läsa i vår årsredovisning och på vår hemsida.

Läs mer om vår hållbarhetsstrategi, Responsible Fashion.

Läs mer om hur vår närvaro i Bangladesh gör skillnad.

Läs om Sheuli som fick ett nytt liv på vårt träningscenter i Bangladesh och se filmen med hennes berättelse här.

Läs om hur vi arbetar för att skapa möjligheter för barnen att bli omhändertagna när deras föräldrar arbetar.

 

Published by Charlotte Högberg